خانه/آموزش و دانلود/فرآیندهای جوشکاری/ طبقه بندی الکترود جوشکاری

طبقه بندی الکترود جوشکاری Electrode Classification

طیف و انواع مختلفی از الکترودهای جوشکاری در صنعت تولید می‌شود و تحت عنوان‌های مختلف به بازار عرضه می‌شود. انجمن جوشکاری آمریکا (American Welding Society) به کمک یک سری اعداد الکترودها را طبقه‌بندی می‌کند که مختصر شرح این طبقه‌بندی به صورت زیر می‌باشد:

۱۱ـ حرف E قبل از یک عدد چهار یا پنج رقمی EXXXXX منظور الکترود می‌باشد که در روش جوشکاری با قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه جوشکاری با روش گازانجام گیرد از کلمه E استفاده نمی‌شود بلکه بجای آن از کلمه RG استفاده می‌شود.

۲۲ـ دو یا سه رقم عدد چهار یا پنج رقمی بعد از حرف E مشخص کننده استحکام کششی جوش می‌باشد. مثلاً Elooxx, E60xx که منظور ۶۰k.s.i یا ۶۰۰۰۰P.S.i و ۱۰۰k.s.i یا ۱۰۰,۰۰۰منظور استحکام کششی جوش است که ممکن است بر حسب Welded As یا تنش زدائی شده (Stress Relieved) بیان گردیده باشد که این موضوع توسط دستورالعمل سازنده مشخص می‌گردد.

دومین عدد از سمت راست مشخص کننده موقعیت جوشکاری می‌باشد که الکترود برای آن حالت طراحی شده است. بطور مثال الکترود با این کد EXX1X برای تمامی موقعیت‌های جوشکاری مورد استفاده می‌باشد

رقم سوم یا چهارم در طبقه بندی الکترودها

 • EXX1X : منظور از 1 : کاربری الکترود در همه موقعیت‌ها می‌باشد. All Position
 • EXX2X : منظور از 2 : کاربری الکترود فقط برای Flat & Horizontal می‌باشد.
 • EXX3X : منظور از 3: کاربری الکترود فقط برای حالت Flat می‌باشد.
 • EXX4X : منظور از 4: کاربری الکترود در همه موقعیت‌ها و V- down

44ـ دو عدد آخر سمت راست مشخص‌کننده چندین عامل نظیر نوع منبع قدرت مورد استفاده (AC-DCSP-DCRP) همچنین نوع پوشش الکترود که آیا مثلاً در پوشش پودر آهن وجود دارد یا نه و یا اینکه مشخص کننده الکترود کم هیدروژن است و یا هر دو. به منظور بکارگیری الکترود دو عدد سمت راست (آخر) بایستی توأماً با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا به کمک آن ها بتوان ترکیب پوشش و کاربرد صحیح الکترود را تشخیص داد.

  • به طور مثال:
 • EXX10 High cellulose, Sodium
 • EXX11 High cellulose, Potassium
 • EXX12 High Titania or Rutile, Sodium
 • EXX13 High Titania or Rutile, Potaxxium
 • EXX14 Iron Powder, TitaniaElectrode
 • EXX15 Low Hydrogen Sodium
 • EXX16 Low Hydrogen Potasium
 • EXX18 Iron Powder, Low Hydrogen
 • EXX20 High Iron Oxide
 • EXX24 Iron Powder, Titania
 • EXX27 Iron Powder, Iron Oxide
 • EXX28 Iron Powder, Low Hydrogen

در این راستا جداولی وجود دارد که موقعیت (Position) و کاربرد (Application) و قطبیت (Polarity) را برای انواع الکترودها مشخص می‌نماید.

AWS کلاس نوع پوشش موقعیت جوشکاری نوع جریان
E6010 سلولز بالا، سدیم ALL DCRP
E6011 سلولز بالا، پتاسیم ALL DCPR, AC
E6012 رتیل بالا، سدیم ALL DCSP, AC
E6013 رتیل بالا، پتاسیم ALL DCSP,DCRP,AC
E6020 اکسید آهن بالا F,H DCSP, AC
E6022 اکسید آهن بالا F,H DCSP,DCRP,AC
E6027 اکسید آهن و پودر آهن F,H DCSP, AC
E7014 پودر آهن، رتیل ALL DCSP,DCRP,AC
E7015 هیدروژن پائین، سدیم ALL DCRP
E7016 هیدروژن پائین، پتاسیم ALL DCRP, AC
E7018 هیدروژن پائین، پتاسیم، پودر آهن ALL DCRP, AC
E7024 پودر آهن، رتیل F,H DCSP,DCRP,AC
E7027 اکسید آهن و پودر آهن F,H DCSP, AC
E7028 هیدروژن پائین، پتاسیم، پودرآهن F,H DCRP, AC
E7048 هیدروژن پائین، پتاسیم، پودر آهن F, H, V(Down-hill), OH DCRP, AC

جوشکاری در حالات OH, V با الکترودهای نازکتر از 4.8mm و برای الکترودهای گروه E7015،،و E7018 با الکترودهای نازکتر از 4.0mm امکانپذیر است. الکترودهای گروه برای جوشهای تک پاسه به کار می روند. برای الکترودهای با استحکام کششی مساوی یا بالاتر از 70,000 psi بعد از چهار یا پنج x آورده شده، بعضی از کدها خط تیره و حرف و عددی نیز به دنبال دارد که x انتهایی نشان دهنده ترکیب شیمیایی فلز جوش (Weld Metal ) می باشد.
به طور مثال

 • E6022
 • E70XX-X
 • E7016
 • E7014
 • E80XX-X
 • E100XX-X
 • E110XX-X
 • E120XX-X
 • E8010-A1 ½%MO
 • E8010-B1 ½%Cr-1/2% Mo
 • E9010-B2 1 ¼% Cr-1/2% Mo
 • E9010-B3 2 ¼% Cr-1% Mo
 • E10010-C1 2 ½% Ni
 • E11015-C2 3 ¼% Ni
 • E12015-C3 1 % Ni, 0.35 Mo, 0.15 % Cr
 • E12015D1&D2 0.25-0.45% Mo, 1.25-2.00% Mn
 • E12015-G 0.5% Min Ni, 0.3%Min Cr 0.2% Min Mo
 • 0.1%MiN V

در حقیقت شماره الکترود توأم با حرفی در پشت آن و به دنبال آن عددی گویای الکترودهای فولادی کم آلیاژ می باشد.
مشخص کننده فولاد کربنی مولیبدن دار است.
مشخص کننده فولاد محتوی Cr,Mo.
C مشخص کننده فولاد محتوی Ni.
D مشخص کننده فولاد محتوی Mn , Mo.
G برای سایر الکترودها و عناصر آلیاژی کم (Low Alloy Steel) می باشد.

مثال الکترود E8016-B2
E مشخص کننده الکترود
۸۰ مشخص کننده حداقل استحکام کششی ۸۰,۰۰۰ Psi
۶ مشخص کننده الکترود کم هیدروژن، با پوشش پتاسیم
عدد ۱ بکارگیری الکترود در همه موقعیتها با جریان AC و DCRP
پسوند B2 مشخص کننده این است که فلز جوش (الکترود) از نوع فولاد کم آلیاژی محتوی Cr و با درصد ¼ Cr و ½ Mo می باشد B 2 4 Mo A

دانلود مقاله طبقه بندی الکترود جوشکاری Electrode Classification