خانه/آموزش و دانلود/فرآیندهای جوشکاری/ جوش زیرپودری

جوش زیر پودری SAW

جوش زیر پودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده، یک یا چند الکترود مصرفی و یک قطعه کار تأمین می شود. در این روش نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می شود. در این روش قوس قابل مشاهده نیست. در سیستم زیرپودری از سیم بدون روکش استفاده می شود، طوری که سیم به طور متوالی از قرقره مخصوص رها می گردد و ضمن تشکیل قوس نقش واسطه اتصال را نیز بر عهده دارد. قوس توسط لایه ای از فلاکس پودری قابل ذوب شدن که فلز جوش مذاب وفلز پایه نزدیک اتصال را پوشانده، و فلز جوش مذاب را از آلودگی های اتمسفر حفاظت می کند پوشیده می شود.

در فرآیند جوش زیر پودری قوس الکتریکی بین یک سیم که توسط سیستم به صورت پیوسته به حوضچه تزریق می شود و قطعه کار برقرار می شود. منابع تغذیه مورد استفاده معمولاً از نوع DC می باشد. حرارت ایجاد شده توسط قوس باعث ذوب نوک سیم جوش و قطعه کار می شود و در همین حین سیم از حلقه باز شده و توسط موتور Feeder به صورت پیوسته به حوضچه وارد می شود. حفاظت حوضچه در برابر اکسیداسیون و اکسیژن توسط یک پودر محافظ انجام می شود این پودر بر اثر حرارت حوضچه ذوب شده و به دلیل جرم حجمی کمتر (سبک تر بودن) روی حوضچه قرار گرفته و پس از سرد شدن تحت عنوان گل جوش از آن جدا می شود.

دانلود مقاله جوش زیر پودری SAW