خانه/آموزش و دانلود/مقالات عرشه فولادی/ الزامات اجرای سقف عرشه فولادی

الزامات اجرای سقف عرشه فولادی

 • ارتفاع ورق های فولادی ذوزنقه ای در این مقاطع به 75mm محدود میشود.
 • تأمین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل 12 آیین نامه ASCE7-05 و ضوابط موجود دراستاندارد 2800 ایران الزامی است .
 • حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به L/180 یا 20mm برای هر دهانه محدود می شود.
 • حداکثر تغییر مکان مجازی ناشی از بار زنده بهره برداری به L/360 برای هر دهانه محدود می شود.
 • رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقف های عرشه فولادی، براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
 • رعایت ضوابط طراحی برشگیرها براساس بند 10-1-2-7 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یا براساس ضوابط موجود در بخش 13 آیین نامه ASCE 7-05 الزامی است.
 • قطر گل میخ های برش گیر باید 20mm یا کمتر بوده و حداقل ارتفاع آنها بعد از نصب، که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود، نباید کمتر از 40mm باشد.
 • ضخامت دال بتن آرمه در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50mm کمتر باشد.
 • رعایت مشخصات فولادهای بکار برده شده بر اساس استاندارد ASTM با حداقل Fy برابر 230MPa الزامی است.
 • رعایت مشخصات بتن سازه ای برای بتن مورد استفاده در دال بتن ارمه، مطابق با ضوابط موجود در AISC و با حداقل fc برابر 21MPa و حداکثر آن برابر 70MPa و همچنین رعایت ضوابط مربوط به آرماتور گذاری دال بتن آرمه براساس ضوابط موجود در آیین نامه ACI 318-05 الزامی است.
 • مقاومت تسلیم آرماتورهای مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه، مطابق ضوابط AISC نباید از 525MPa تجاوز کند.
 • رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آیین نامه های AWS و AISC الزامی است .
 • رعایت ضوابط راهنمای طراحی Floor vibrations due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC برای کنترل ارتعاش کف ها الزامی است.
 • رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصرساختمانی ضروری است.
 • صدا بندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات میبایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.
 • رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.
 • در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تأسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.
 • اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

دانلود مقاله الزامات اجرای سقف عرشه فولادی