خانه/محصولات/دستگاه جوش MMA/دستگاه جوش اینورتر 220 آمپر Plus

دستگاه جوش اینورتر 200 آمپر دیجیتال

دستگاه جوش اینورتر 220 آمپر Plus

دستگاه جوش اینورتر 220 آمپر Plus

ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ این محصول، اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎهی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و تخصصی از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻲ بی ﻧﻘﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻬﻼك ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮفی ﺑﻮده اﺳﺖ.

مطمئن هستیم دستگاهی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴت های ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ها اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻳﻢ.